Informace o zpracování osobních údajů:

Informace o zpracování osobních údajů:

Spolek Generace 00 z.s., se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, PSČ: 110 00 Praha 1 (dále jen „Správce“) jakožto pořadatel soutěže „GENERACE 00” na téma „TOTALITNÍ STÁT“ (dále jen „Soutěž“) informuje tímto v souladu s čl. 13 přímo použitelného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) všechny pedagogy, kteří mají zájem se prostřednictvím své registrace do Soutěže (a následného přihlášení studentského týmu do Soutěže) účastnit Projektu „GENERACE 00“ na téma TOTALITNÍ STÁT a kteří jsou v postavení subjektů údajů o zpracování osobních údajů, ke kterému v rámci Soutěže dochází, a s tímto spojených práv a povinností, které z tohoto zpracování pro ně vyplývají.

Veškeré postupy Správce se řídí platnými právními předpisy ČR, především tedy zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a nařízením GDPR, které sjednocuje ochranu osobních údajů v rámci Evropské unie.

Prostřednictvím své registracena https://www.generace00.cz/registrace/ v rámci projektu Generace 00 vyjadřuje pedagog svůj souhlas s pravidly této Soutěže a zároveň bere na vědomí, že za účelem realizace Soutěže, jakož její organizace, vedení, vyhodnocení, kontroly a předání výher Soutěže dojde ze strany Správce ke zpracování jeho osobních údajů, a to v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, osobní telefonní číslo mobilu. Takové osobní údaje získává Správce přímo od pedagoga z vyplněného registračního formuláře a tyto jsou zpracovávány přímo Správcem.

Souhlas s pravidly Soutěže ze strany pedagoga je nezbytný pro možnost účasti v Soutěži a pro samotné přihlášení studentského týmu do této Soutěže. V případě, že v průběhu Soutěže dojde k odvolání tohoto souhlasu ze strany pedagoga, bude jeho účast v Soutěži ukončena, a to bez jakéhokoli nároku na výhru.  Doba zpracování je doba od okamžiku registrace do soutěže do uplynutí 5ti let po skončení Soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty a osobní údaje pro případ kontroly orgánů dozoru.  

V souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží pedagogovi následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na informace o zpracovávaných osobních údajích, právo na doplnění či opravu nepřesných osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na omezenízpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Prostřednictvím aktivního vyplnění registračního formuláře do Soutěže a vyjádřením svého souhlasu s pravidly Soutěže tak pedagog stvrzuje, že byl ze strany Správce seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů a tyto vzal na vědomí.