PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pravidla středoškolské soutěže na téma: „TOTALITNÍ STÁT“ pořádané spolkem Generace 00 z.s.

2. ročník – školní rok 2019/2020

 1. Zřizovatelem a organizátorem soutěžního projektu „GENERACE 00” (dále jen „Soutěž“ či „Projekt“) je spolek Generace 00 z.s., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, PSČ: 110 00 Praha 1 (dále jen „Pořadatel“) vzniknuvší při Muzeu komunismu. Partneři Projektu jsou ČTK a Archiv bezpečnostních složek, projekt se koná pod záštitou MŠMT. Jedná se o 2. ročník Soutěže a Pořadatel hodlá v tomto vzdělávacím Projektu pro školy pokračovat i v budoucnu. Každoročně bude vyhlášeno nové téma pro daný školní rok.
 2. Projekt je součástí systematické spolupráce Muzea komunismu se školami v oblasti osvěty a vzdělávání. Tento Projekt je určen pro střední školy a gymnázia akreditované MŠMT ČR a je koncipován v souladu s regionálním školstvím bez rozdílu zřizovatelů.
 3. Téma Projektu bude nově vyhlašováno vždy ke konci školního roku. Pro školní rok 2019/2020 je stanoveno téma „TOTALITNÍ STÁT”.
 4. Projekt je určen pro studenty 1. až 4. ročníku středních škol a gymnázií (nebo kvinty až oktávy víceletých gymnázií), minimální věk pro přihlášení do Soutěže je 15 let.
 5. Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly, která platí pro všechny přihlášené soutěžící.
 6. Do Projektu smí soutěžní skupinu přihlásit pouze pedagog po dohodě s vedením školy. Pedagog, který přihlásí konkrétní skupinu, se stává jejím vedoucím.
 7. Přihlašování do Projektu bude umožněno podle harmonogramu prostřednictvím webových stránek www.generace00.cz. Mezi soutěžící skupiny bude zařazena ta, která splňuje kritéria zadaná Pořadatelem Projektu. Pořadatel si vyhrazuje právo ve spolupráci se střední školou, kterou pedagog uvede při registraci ověřit, zdali soutěžící existují a splňují veškeré podmínky pro účast v Soutěži. Při nesplnění všech podmínek Soutěže bude soutěžící ze Soutěže bez jakéhokoliv nároku na výhru vyřazen. Každá přihlášená skupina obdrží obratem potvrzující e-mail o registraci s dalšími informacemi včetně nezbytných souhlasů, licenčních ujednání a dokumentů s veškerými informacemi týkající se splnění podmínek účasti v Soutěži a společně s vygenerovaným kódem, pod kterým bude práce studentů předkládána komisi k hodnocení. V případě, že skupina po svém přihlášení do Soutěže potvrzující email o registraci do několika málo minut neobdrží, je potřeba k úspěšnému dokončení přihlášení skupiny do Soutěže kontaktovat Pořadatele na adrese: info@generace00.cz.
 8. Seznam škol zapojených do Projektu bude zveřejněn na webových stránkách www.generace00.cz.
 9. Soutěžící skupina musí být složen minimálně ze 6 a maximálně z 10 studentů, kteří budou pracovat pod vedením pedagoga. Pedagog může přihlásit i více soutěžních skupin.
 10. Komise k hodnocení je složena ze zástupců Pořadatele a plní především hodnotící funkci, kdy jejím úkolem je vyhodnocení jednotlivých soutěžních Projektů a vyhlášení celkových výsledků Soutěže.
 11. Webové stránky www.generace00.cz slouží jako informační zdroj k Projektu – veškeré informace k termínům odevzdání, podkladům, studijním materiálům, archiv (fotodokumentace, zvukové záznamy), pravidla hodnocení a bodování, složení hodnoticí komise, materiály o správné citaci a uvádění zdrojů budou postupně v průběhu Soutěže na webových stránkách zveřejňovány.
 12. Na webových stránkách budou zveřejněny celkové výsledky Soutěže i všechny soutěžní práce. Výsledky umístění jednotlivých soutěžních prací budou zveřejněny u prvních pěti míst.
 13. Po dobu práce na Projektu muzeum zdarma zpřístupní soutěžícím týmům a jejich pedagogovi vstup do prostor muzea, a to denně v čase 9:00–20:00 hodin (kromě 24.12.). Zaregistrovaná soutěžní skupina obdrží vstupenky prostřednictvím svého pedagoga poštou.
 14. Vítěznému týmu poskytne Pořadatel prostory Muzea komunismu k prezentaci jejich práce a cena jim bude slavnostně předána v prostorách muzea na vernisáži a tiskové konferenci.
 15. Jeden vítězný tým včetně 2 pedagogů získá 3denní výlet do Berlína k Berlínské zdi s návštěvou Muzea NDR Berlín. Cena obnáší úhradu cestovních nákladů, ubytování se snídaní, kapesné ve výši 20 Euro na osobu/noc a vstupné do muzea.
 16. Týmy umístěné na 2. až 3. místě obdrží hodnotné ceny.
 17. Účastí v Soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.
 18. Soutěžícím nevyplývá z účasti na Projektu žádný finanční závazek. Muzeum uhradí veškeré náklady spojené s produkcí výstavy vítězného Projektu a vernisáží a její medializací.
 19. Termín odevzdání je 13. 2. 2020. Soutěžní práce musí být uložena/nahrána ve zřizovatelem nastavené šabloně na webových stránkách Projektu. V případě technických potíží je možné práci doručit v uzavřené obálce doporučeně poštou na adresu muzea. Rozhodné je datum podání, nikoliv datum doručení.
 20. V práci je nutné citovat použité zdroje včetně internetových. Informace, jak správně citovat a uvádět zdroje, bude uvedena na webových stránkách Projektu.
 21. Rozsah práce je definován na webových stránkách Soutěže v sekci pro studenty. Ilustrační fotky, obrázky, grafy, mapy jsou brány jako součást materiálu.
 22. Členové komise k hodnocení posuzující jednotlivé soutěžní projekty a jejich stručné představení je umístěno rovněž na webových stránkách Projektu.
 23. Vyhlášení výsledků proběhne v prostorách muzea na tiskové konferenci pořádané při vernisáži krátkodobé výstavy vítězného Projektu.
 24. Poskytnutím osobních údajů bere soutěžící na vědomí, že za účelem jeho účasti v Soutěži dojde ze strany Pořadatele ke zpracování jeho osobních údajů v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osobv souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Více informací v dokumentu „Informace ozpracování osobních údajů soutěžících“.
 25. Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek Soutěže soutěžícím.
 26. Věcnou cenu v této Soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je Pořadatelem stanovena.
 27. Jednotlivé, dopředu oznámené ceny a benefity pro účastníky Soutěže a učitele jsou předpokládané.
 28. Nejedná se o veřejný příslib. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo na změnu anebo zrušení podmínek, případné zrušení celé Soutěže.
 29. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy oproti adrese uvedené v registraci. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termíny Soutěže před anebo v průběhu konání Soutěže.