PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Zřizovatelem a organizátorem projektu „GENERACE 00” je společnost Legacy s.r.o. (Karmelitská 374/23, 118 00 Praha 1 – Malá Strana) provozující Muzeum komunismu v Praze pod záštitou MŠMT ČR. Partneři projektu jsou ČTK a Archiv bezpečnostních složek. Jedná se o 1. ročník a zřizovatel hodlá v tomto vzdělávacím projektu pro školy pokračovat i v budoucnu. Každoročně bude vyhlášeno nové téma pro daný školní rok.
 2. Projekt je součástí systematické spolupráce Muzea komunismu se školami v oblasti osvěty a vzdělávání. Tento projekt je určen pro střední školy a gymnázia akreditované MŠMT ČR a je koncipován v souladu s regionálním školstvím bez rozdílu zřizovatelů.
 3. Téma projektu bude nově vyhlašováno vždy na začátku školního roku. Pro školní rok 2018/2019 je stanoveno téma „Síla moci”.
 4. Projekt je určen pro studenty 1. až 4. ročníku (nebo kvinty až oktávy víceletých gymnázií), minimální věk pro účast v soutěži je 15 let.
 5. Do projektu může soutěžní skupinu přihlásit pedagog po dohodě s vedením školy. Pedagog, který přihlásí konkrétní skupinu, se stává jejím vedoucím.
 6. Přihlašování do projektu bude umožněno podle harmonogramu prostřednictvím webových stránek www.generace00.cz. Mezi soutěžící skupiny bude zařazena ta, která splňuje kritéria zadaná zřizovatelem projektu. Každá přihlášená skupina obdrží potvrzující e-mail o registraci s dalšími informacemi a společně s vygenerovaným kódem, pod kterým bude práce studentů předkládána komisi k hodnocení. Seznam škol zapojených do projektu bude zveřejněn na webových stránkách www.generace00.cz.
 7. Soutěžící tým musí být složen minimálně ze 6 a maximálně z 10 studentů, kteří budou pracovat pod vedením pedagoga.
 8. Webové stránky slouží jako informační zdroj k projektu – termíny odevzdání, podklady, studijní materiály, archiv (fotodokumentace, zvukové záznamy), pravidla hodnocení a bodování, složení hodnoticí komise, materiály o správné citaci a uvádění zdrojů.
 9. Na webových stránkách budou zveřejněny výsledky soutěže i všechny práce zařazené do ní dle umístění.
 10. Po dobu práce na projektu muzeum zdarma zpřístupní soutěžícím týmům a jejich pedagogovi vstup do prostor muzea, a to denně v čase 9:00–20:00 hodin (kromě 24.12.). Zaregistrovaný účastník – soutěžní skupina obdrží e-mailem elektronické vstupenky.
 11. Vítěznému týmu poskytne Muzeum komunismu své prostory k prezentaci jejich práce a cena jim bude slavnostně předána v prostorách muzea na vernisáži a tiskové konferenci.
 12. Vítězný tým včetně 2 pedagogů získá 3denní výlet do Berlína k Berlínské zdi s návštěvou Muzea NDR Berlín. Cena obnáší úhradu cestovních nákladů, ubytování s polopenzí a vstupné do muzea.
 13. Umístění na 2. až 3. místě obdrží hodnotné ceny.
 14. Uchazečům nevyplývá z účasti na projektu žádný finanční závazek. Muzeum uhradí veškeré náklady spojené s produkcí výstavy vítězného projektu a vernisáží a její medializací.
 15. Termín odevzdání je 15. 2. 2019. Práce musí být uložena/nahrána ve zřizovatelem nastavené šabloně na webových stránkách projektu. V případě technických potíží je možné práci doručit v uzavřené obálce doporučeně poštou na adresu muzea. Rozhodné je datum podání, nikoliv datum doručení.
 16. V práci je nutné citovat použité zdroje včetně internetových. Informace, jak správně citovat a uvádět zdroje, bude uvedena na webových stránkách projektu.
 17. Rozsah práce je definován na webových stránkách soutěže v sekci pro studenty. Ilustrační fotky, obrázky, grafy, mapy jsou brány jako součást materiálu.
 18. Členové komise posuzující jednotlivé soutěžní projekty a jejich stručné představení je umístěno rovněž na webových stránkách projektu.
 19. Vyhlášení výsledků proběhne v prostorách muzea na tiskové konferenci na vernisáži krátkodobé výstavy vítězného projektu.